06 Lis

Elektronická fakturace

Podle § 221 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem za plnění veřejné zakázky z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

Toto ustanovení má odloženou účinnost, která je vázána na zveřejnění odkazu na evropskou normu obsahující evropský standard elektronické faktury v Úředním věstníku Evropské unie (§ 279 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek). K tomuto zveřejnění došlo Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1870 ze dne 16. října 2017 o zveřejnění odkazu na evropskou normu pro elektronickou fakturaci a seznamu syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU.

Pro Českou republiku a Českou národní banku se tudíž stane povinným přijmout standardizovanou elektronickou fakturu dne 1. 4. 2019 a pro ostatní zadavatele dne 1. 4. 2020.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.