24 Říj

Zprávy o plnění Národního plánu

V usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 se v bodě II.2b) ministru pro místní rozvoj ukládá předkládat vládě vždy do 31. března každého kalendářního roku zprávu o plnění Národního plánu za předchozí kalendářní rok. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007 byl stanoven termín pro předložení Zprávy vládě vždy do 30. dubna za předchozí kalendářní rok.

5. Zpráva o plnění Národního plánu – 2010

Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2010
Usnesení vlády č. 326 ke zprávě o NP za rok 2010

Příloha č. 1 – Strategie elektronizace

4. Zpráva o plnění Národního plánu – 2009

Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2009
Usnesení vlády č. 309 ke Zprávě o plnění NP za rok 2009

Přílohy k usnesení vlády č. 309/2009

3. Zpráva o plnění Národního plánu – 2008

Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2008
Usnesení vlády č. 574 ke Zprávě o plnění NP za rok 2008

Přílohy Zprávy o plnění NP za rok 2008

2. Zpráva o plnění Národního plánu – 2007

Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2007
Usnesení vlády č. 412 ke zprávě o plnění NP za rok 2007

Přílohy ke zprávě o plnění NP za rok 2007

1. Zpráva o plnění Národního plánu – 2006

Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2006
Usnesení vlády č. 357 ke zprávě o plnění NP za rok 2006

Přílohy Zprávy o plnění NP za rok 2006

Další informace o dokumentech, které vznikly z realizace Národního plánu naleznete v části Realizace Národního plánu.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
cobra male enhancement side effects king wolf herbal male sex enhancer tablets extenze fast acting male enhancement review huge mule xl male enhancement support male semen enhancement how can garlic cure premature ejaculation tavros male enhancement reviews enduros male enhancement sensitivity strips for premature ejaculated cbd sexual performance walgreens premature ejaculation pills male enhancements food penis enlargement mumbai sudden increased libido male guided meditation for erectile dysfunction penis enlargement exercises xxx does pelvic exercises help with premature ejaculation what is premature ejaculation malayalam contraceptive pill make you fat diet pills recommended by doctor oz do keto boost pill really work diet pill given to va patients my goal is to lose weight lida diet pills original 7 day weight loss challenge diet best food to eat at night to lose weight how do you take keto blast pills beta keto pills and apple cider vinegar diet pills from the 80s green tea fat burner pills does it work safe diet pills for thyroid problems diet pills rx that begin with m how to lose weight fast while sleeping lose weight in the face how many miles should i run to lose weight keto ultra diet pills price philippines hormone therapy to lose weight 2 week diet plan to lose weight fast ice to lose weight keto diet pills and pregnancy