24 Říj

Realizace Strategie elektronizace

Strategie elektronizace je realizována prostřednictvím opatření a úkolů.

Níže naleznete výstupy související s realizací Strategie elektronizace:

A. Opatření související s realizací modulu e-tržišť projektu NIPEZ

Opatření “A.1″ vyplývající z usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků ve znění pozdějších usnesení vlády měnících resp. doplňujících usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343”
Opatření A.1

Opatření A. 2 “Příprava legislativy a metodických pokynů pro e-tržiště”
Opatření A. 2

B. Opatření související s realizací modulu NEN projektu NIPEZ
Opatření B. 1 “Zpracování technické specifikace pro NEN (vč. rozhraní) a individuální elektronické nástroje”
Opatření B. 1

Opatření B. 2 “Zpracování kategorizace a standardizace pro všechny nakupované komodity”
Opatření B. 2

Opatření B. 3 “Vývoj NEN formou systémové integrace”
Opatření B.3

Opatření B. 5  “Příprava/novelizace legislativy v souvislosti s NEN”
Opatření B. 5

C. Opatření související se zvýšením úspor z elektronického zadávání

Opatření C. 1 “Vytvoření metodického postupu pro sdružování nákupů v rámci jednotlivých resortů veřejné
správy (resortů ÚOSS, krajů, měst apod.)”
Opatření C.1

Opatření C. 2 “Vytvoření seznamu komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce
Opatření C.2

F. Opatření související se zapojením ČR do metodické a standardizační činnosti EU

Opatření F.1 “Zajištění prezentace strategie elektronizace v rámci PPN (Public Procurement
Network)”
Opatření F.1

Opatření F.5 “Zpracování studie proveditelnosti implementace jednotlivých opatření uvedených v dokumentu Evropské komise „ZELENÁ KNIHA o rozšířeném využití elektronického zadávání veřejných zakázek v EU“ do prostředí ČR”
Opatření F.5

G. Opatření související s implementací Strategie elektronizace

Opatření G.1 “Aktualizace Řídicí skupiny pro implementaci Strategie elektronizace”
Opatření G.1

Opatření G.4 “Provoz systému získávání informací o legislativních, technických a dalších aspektech souvisejících
s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2014
Zpráva o výsledcích šetření za rok 2013
Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
va prescription for viagra how many pills per month erection pills by terry bradshaw how do u treat erectile dysfunction fast acting male enhancements fixing erectile dysfunction without drugs reviews on best ed pills sister helps with viagra dick male enhancement lubricant gel best sexual male enhancement full throttle on demand natural male enhancement reviews supplements to help sex drive python 10k male enhancement reviews young hollywood diet pills side affects of keto diet pills liquid diet menu for weight loss how much protein should a woman eat to lose weight keto pills one at bedtime diet pill for belly fat only diet pill containing topamax keto premium weight loss pills review pfizer recall of blood pressure medication amitriptyline blood pressure medication lower blood pressure fast without medication do some blood pressure pills have a beta blockers high blood pressure drugs erectile dysfunction high blood pressure treatments how to stop using blood pressure medication which blood pressure medication prescribed for bp ingredients in eagle hemp gummies cbd gummies hawaii abc store pure relief pure hemp gummy bears nighttime does cbd oil help with generalized anxiety disorder cbd gummies dosage for back pain koala puffs cbd gummies hawkeye hemp gummies reviews whole leaf cbd oil and anxiety full spectrum vs broad spectrum cbd for sleep do cbd gummies hurt your liver cbd oil for pets with anxiety cbd disposable vape pen for pain