Právní předpisy a usnesení vlády

05.02.2009:  

Zákon o veřejných zakázkách:

Úplné aktuální znění zákona o veřejných zakázkách naleznete v sekci Legislativa.

Účelem zákona o veřejných zakázkách je komplexně upravit oblast veřejného zadávání v České republice, a to zejména v návaznosti na předpisy práva ES - směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Text zákona je rozdělen do devíti částí.
První část se týká obecných ustanovení, která vymezují zadavatele a obecné zásady jeho postupu, veřejnou zakázku obecně, podle jejího předmětu a podle její předpokládané hodnoty.
Druhá část obsahuje úpravu zadávacích řízení (vymezuje druhy, podmínky použití, průběh, lhůty v zadávacím řízení i zadávací lhůtu, upravuje obsah zadávací dokumentace a technické podmínky, kvalifikaci, nabídky a ukončení zadávacího řízení).
V části třetí jsou stanoveny zvláštní postupy v zadávacím řízení (předběžné oznámení a pravidelné předběžné oznámení, rámcové smlouvy, dynamický nákupní systém, elektronická aukce a další instituty).
Čtvrtá část se věnuje soutěži o návrh a v páté části zákona je řešena ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele. Šestá část zákona se zabývá seznamem kvalifikovaných dodavatelů, systémem certifikovaných dodavatelů, zahraničním seznamem dodavatelů a správními delikty při prokazování kvalifikace.
Společná ustanovení v sedmé části zákona upravují zejména problematiku uveřejňování, elektronických prostředků a elektronických nástrojů, zastoupení zadavatele v řízení, ochrany důvěrných informací, nákladů a poplatků, uchovávání dokumentace a oblast informačního systému.
V části osmé jsou uvedena přechodná a závěrečná ustanovení, v části deváté pak účinnost zákona.

Přílohami k zákonu jsou Seznamy služeb podléhajících a nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Stavební činnosti podle § 9 odst. 1 písm. a).

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách upravuje v § 18 výjimky z působnosti zákona. Dle tohoto ustanovení není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky,

  • jejichž předmětem je výroba nebo koupě zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu, je-li to nutné k zajištění obrany nebo bezpečnosti státu;
  • v případě podlimitních veřejných zakázek, je-li jejich předmětem výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro ozbrojené složky České republiky.

Předmětná vyhláška obsahuje seznam vojenského materiálu pro tyto účely.

Koncesní zákon:

Úplné aktuální znění koncesního zákona naleznete v sekci Legislativa

Koncesní zákon představuje komplexní úpravu podmínek a postupu veřejného zadavatele při uzavírání koncesních smluv v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR.
Koncesní zákon je rozdělen do sedmi částí. V první části je vymezen předmět úpravy zákona, definován veřejný zadavatel a stanoveny výjimky z působnosti zákona. Druhá část se věnuje koncesnímu řízení, ve kterém se vybírá koncesionář, a uzavření koncesní smlouvy. Následující část definuje koncesní smlouvu. Část čtvrtá vymezuje významné koncesní smlouvy dle předpokládaného příjmu koncesionáře a náležitosti, které pro tento typ smluv platí (vypracování koncesního projektu, schvalovací mechanismus). Část pátá stanovuje dohled nad dodržováním zákona. Šestá a sedmá část obsahují společná a závěrečná ustanovení a účinnost zákona.

ARCHIV

Dokumenty související s PPP:

Informační dokument: Stručné shrnutí zahraničních zkušeností    

Informační dokument: Nástin procesu přípravy a realizace    

Související usnesení vlády:

Rok 2004


Usnesení     vlády ze dne 7. 1. 2004 č. 7 o Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice

Vláda tímto usnesením schválila Politiku Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice; tento dokument je obsažen v příloze k usnesení vlády.

Usnesení vlády dále mimo jiné ukládá zpracovat a předložit vládě Informaci o stavu systémové implementace PPP, vytvořit podmínky k výkonu metodické a regulační funkce pro potřeby systémové aplikace PPP a zřízení PPP Centra jako jednotky pro implementaci PPP. Ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy rovněž ukládá průběžně posuzovat použití Partnerství veřejného a soukromého sektoru jako jedné z alternativ zajišťování veřejných služeb a o vhodných PPP projektech informovat vládu.

Usnesení     vlády ze dne 25.8.2004 č. 791 k Informaci o stavu systémové implementace Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Vláda svým usnesením ze dne 7. ledna 2004 č. 7 uložila zpracovat a předložit vládě do 31. července 2004 Informaci o stavu systémové implementace Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Usnesením ze dne 25.srpna 2004 č. 791 vláda tuto Informaci vzala na vědomí, schválila návrhy nutných legislativních změn a časový harmonogram řízení pilotních projektů. Ministru financí a ministru pro místní rozvoj bylo uloženo připravit a předložit vládě návrhy legislativních změn dle schváleného návrhu.

Přílohy k usnesení vlády ze dne 25. srpna 2004 č. 791:

Příloha č.1: Návrhy legislativních změn nezbytných pro systémovou implementaci Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Příloha     č. 1

Příloha č.2: Časový harmonogram řízení pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru Příloha     č. 2

Rok 2005

Usnesení vlády ze dne 19.1.2005 č. 76 k pilotním projektům Partnerství veřejného a soukromého sektoru    

Vláda tímto usnesením bere na vědomí zařazení projektů "Modernizace, provoz a údržba železniční trati v úseku Praha, Masarykovo nádraží - železniční stanice Praha Ruzyně a výstavba nového úseku, včetně provozu a údržby, v úseku železniční stanice Praha Ruzyně - Letiště Ruzyně" a "Ubytovna hotelového typu a parkoviště v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích" do 1. vlny pilotních projektů. Dále ukládá zpracovat analýzu využití PPP v oblasti zdravotnictví a školství.

Kritéria hodnocení návrhů na pilotní projekty PPP (1. vlna)
Posouzení projektu "Modernizace, provozu a údržby železniční trati v úseku Praha, Masarykovo nádraží - železniční stanice Praha Ruzyně a výstavba nového úseku, včetně provozu a údržby, v úseku železniční stanice Praha Ruzyně - Letiště Ruzyně (AirCon)"
Posouzení projektu "Konstrukce ubytovny hotelového typu a parkoviště v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích (ÚVN)"


Usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1017 k předložení pilotních projektů Partnertví veřejného a soukromého sektoru - 2. vlna    

Vláda tímto usnesením bere na vědomí zařazení následujících projektů do 2. vlny pilotních projektů PPP:
Výstavba, financování, údržba a provozování dálnice D3 Tábor Bošilec
Vybudování nové soudní budovy v Ústí nad Labem
Vybudování pobočky Krajského soudu Plzeň v Karlových Varech
Vybudování věznice typu s ostrahou pro výkon trestu odsouzených osob
a zároveň ukládá připravit výběrové řízení na poradenské služby a informovat vládu o dalším postupu.
Související dokumenty:
Kritéria hodnocení návrhů na pilotní projekty PPP (2. vlna)
Posouzení projektu "Výstavba, financování, údržba a provozování dálnice D3 Tábor Bošilec"
Posouzení projektu "Vybudování nové soudní budovy v Ústí nad Labem"
Posouzení projektu "Vybudování pobočky Krajského soudu Plzeň v Karlových Varech"
Posouzení projektu "Vybudování věznice typu s ostrahou pro výkon trestu odsouzených"

Usnesení vlády ze dne 26.10.2005 č. 1381, které ukládá definovat oblast použitelnosti PPP    

Usnesení ukládá věcně definovat oblast použitelnosti metody Partnerství veřejného a soukromého sektoru a provést analýzu možností a rizik na uplatnění této metody v jednotlivých resortech.

Rok 2006

Usnesení vlády ze dne 24.5.2006 č. 644 k pilotnímu projektu Partnerství veřejného a soukromého sektoru - projekt Kampus UJEP v Ústí nad Labem    

Vláda tímto usnesením schvaluje zařazení projektu Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru a ukládá připravit do 31. srpna 2006 výběrové řízení na poradenské služby pro fáze přípravy a realizace projektu a informovat vládu do 31. prosince 2006 o dalším postupu přípravy projektu.

Rok 2007

Usnesení vlády ze dne 29.1.2007 č. 88 k informaci o projektech zařazených do pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru    

Usnesení vlády ze dne 19.3.2007 č. 267 o postupu zajištění jednorázového vyčíslení existujících závazků ze smluv Partnertsví veřejného a soukromého sektoru    

Toto usnesení ukládá členům vlády, aby do 15.dubna 2007 předložili ministru financí kvantifikaci závazků z PPP smluv a to zejména z toho důvodu, aby se kvantifikoval přehled závazků z těchto smluv. Získané údaje budou promítnuty do návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu, jež bude MF ČR předkládat vládě do 31.8.2007 ve smyslu § 8 b odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. Usnesení se týká pouze údajů ze smluv PPP u organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a jiných právnických osob pokud jsou financovány převážně státem nebo jsou státem ovládány.

Usnesení vlády ze dne 23.5.2007 č. 536 k Analýze pilotních projektů veřejného a soukromého sektoru    

Tímto usnesením vláda jednak vzala na vědomí materiál zpracovaný Ministerstvem financí "Analýza pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru" a jednak uložila úkoly ministru financí a 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj týkající se zpracování metodik a analýz příslušných zákonů. Ministři a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy jsou pak povinni se uvedenými metodikami řídit při přípravě a realizaci projektů PPP, posuzovat použití PPP jako alternativu zajišťování veřejných služeb a o vhodných projektech PPP informovat vládu.