Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výsledky jednání vlády dne 19. 6. 2018 k ...

Výsledky jednání vlády dne 19. 6. 2018 k materiálům MMR týkajícím se elektronizace veřejných zakázek

25.06.2018:  
Vláda České republiky na svém jednání dne 19. června 2018 přijala usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek.
 
    Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 408 o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek [PDF, 145.48KB]

Hlavní změny, které aktualizace usnesení vlády č. 467/2017 přináší:
 
•             sjednocení povinnosti zadávat v NEN všechny veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou přesahující 500.000 Kč;
•             změna rozsahu možného udělení výjimky z povinného používání NEN – nově je možno získat výjimku z povinného využívání NEN pro všechny veřejné zakázky zadavatele (do 30.06.2018 je možno požádat o výjimku pouze na ty veřejné zakázky, jejichž předmětem není pořízení komodit uvedených v příloze č. 1 usnesení 467));
•             nově uložené úkoly pro ministryni pro místní rozvoj týkající se realizace činností směřující k zrychlení odezev systému a aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace veřejných zakázek 2016-2020;
•             přechodné období pro zadavatele, kteří nemusí postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s čl. XI Pravidel využívání NEN, a to do prvního dne 4. měsíce od data jejich vydání ministryní pro místní rozvoj.
 
Dále vláda na vzala na vědomí 2 výroční zprávy předložené MMR, a sice materiál Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2017 a materiál Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017.
 
Zpráva o plnění Strategie elektronizace za rok 2017 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2017 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí druhého roku realizace opatření Strategie elektronizace.
 
Zpráva o fungování národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017 obsahuje především informace o činnosti MMR v oblasti správy NEN v návaznosti na úkoly a opatření správy NEN, identifikační údaje provozovatele NEN, přehled a počet subjektů zapojených do rutinního provozu NEN, údaje o počtu a finančních objemech zadávaných veřejných zakázek, soutěží o návrh, uzavíraných koncesních smluv a výběrů poddodavatele, a to jak podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to ve vazbě na použité způsoby výběru dodavatele.