NIPEZ

NIPEZ

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) je soustava informačních systémů podporující procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. NIPEZ v sobě sdružuje systémy, které umožňují služby od uveřejňování informací až po elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Některé ze systémů NIPEZ jsou ve správě Ministerstva pro místní rozvoj, jiné jsou ve správě soukromých poskytovatelů.

NIPEZ obsahuje následující informační systémy:

 • Věstník veřejných zakázek – je vymezen v ustanovení § 224 a § 225 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o informační systém, který zajišťuje:
  • uveřejňování informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, které jsou uvedeny v zákoně 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek a jejichž realizace je upravena v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek
  • vedení seznamu profilů zadavatele
  • je ve správě MMR
 • Informační systém o veřejných zakázkách – je vymezen v části 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o informační systém, který zajišťuje:
  • statistické informace o trhu veřejných zakázek
  • vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • vedení seznamu systémů certifikovaných dodavatelů
  • vedení seznamu číselníků a klasifikací
  • rejstřík koncesních smluv
  • je ve správě MMR
 • Národní elektronický nástroj – jedná se o jeden z elektronických nástroje dle § 28 a § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o certifikovaný elektronický nástroj, který je všem uživatelům poskytován zdarma. NEN zajišťuje plnou funkčnost elektronického nástroje dle příslušné legislativy, tj funkce:
  • profilu zadavatele
  • elektronická realizace zadávacích řízení
  • elektronickou aukci
  • rámcové dohody
  • dynamického nákupního systému
  • elektronickou realizaci soutěží o návrh
  • elektronického katalogu
  • je ve správě MMR
 • Individuální elektronické nástroje – jedná se o elektronické nástroje dle § 28 a § 223 zákona č.  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Elektronické nástroje se dělí na nástroje tzv. “certifikované” a “necertifikované”. O rozdílu mezi certifikovanými a necertifikovanými nástroji více zde. MMR silně doporučuje využívat POUZE certifikované nástroje. U těchto nástrojů je zajištěn jejich soulad (v daném rozsahu certifikace) s legislativou.
  • jsou ve správě soukromých poskytovatelů
 • IS ESPD – Europen Single Procurement Document – česká verze tzv. “jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky”. Používá se jako předběžný doklad o splnění podmínek požadovaných v zadávacích řízeních v celé EU.
  • může být využíván jak zadavateli, tak dodavateli
  • je ve správě MMR
 • Integrační komponenta NIPEZ – informační systém, prostřednictvím kterého je možno řešit technické napojení informačních systémů NIPEZ na Informační systém základních registrů (ISZR).

NIPEZ 2.0.

V současné době probíhá “modernizace” konceptu NIPEZ, a to na tzv. NIPEZ 2.0. Cílem této aktualizace je:

 • zajištění shody dalšího rozvoje informačních systémů NIPEZ s vládním programem Digitální Česko,
 • eliminace otevřených bodů vyplývající ze stávajícího stavu trhu veřejných zakázek (roztříštěnost dat o trhu veřejných zakázek, relativně nízké využívání certifikovaných elektronických nástrojů, snižující se počet podaných nabídek na 1 veřejnou zakázku, nutnost aktualizace konceptu poskytování otevřených dat, celková potřeba aktualizace konceptu NIPEZ z pohledu provozních charakteristik a technického provedení)

Oproti stávajícímu konceptu NIPEZ se NIPEZ 2.0 liší následujícími parametry:

 • Rozšíření možností sdílení dat mezi elektronickými nástroji i v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu
 • Vytvoření jednoho vstupu do „světa veřejných zakázek“ pro dodavatele při zachování různorodosti elektronických nástrojů u zadavatelů
 • Výrazným způsobem bude akcentována pozice Portálu o veřejných zakázkách

V současné době probíhají výběrová řízení na:

Vytvoření

 • nového Věstníku veřejných zakázek
 • nového Statistického modulu pro práci s daty o trhu veřejných zakázek
 • nového Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • nového centrálního ServiceDesk nástroje

Zajištění služeb

 • bezpečnostního monitoringu pro všechny IS NIPEZ ve správě MMR
 • archivace dat pro všechny IS NIPEZ ve správě MMR

NIPEZ 2.0 bude budována a rozvíjena v souladu s následujícími principy:

 • maximální uživatelská přívětivost IS NIPEZ odpovídající aktuálním technologickým a uživatelským trendům
 • jednoduchost provozní dokumentace IS NIPEZ
 • využívání moderních způsobů průběžného informování uživatelů o aktualitách, provozních událostech NIPEZ
 • poskytování maximálního rozsahu otevřených dat veřejnosti
 • maximální interoperabilita s ostatními IS NIPEZ a IS eGovernment – konsolidace a propojování IS veřejné správy
 • omezení budování monolitických systémů
 • princip single sign on
 • důraz na centralizaci provozních aktivit napříč IS NIPEZ
 • maximální využití možných sdílených služeb a dat v rámci NIPEZ (jednotný systém rolí a oprávnění, atd.)

Detailnější informace jsou k dispozici v PPT_NIPEZ_na_web_2020.pptx a v materiálu Aktualizace akčního plánu strategie elektronizace veřejných zakázek, který přijala Vláda svým usnesením č. 51/2019 ze dne 21. ledna 2019.

Schéma NIPEZ 2.0

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.